CZ.1.07/1.1.06/01.0043

Podpora elektronických forem výuky

 

SOŠ informatiky a spojů a SOU, Kolín, Jaselská 826 byla realizátorem grantového projektu CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Podpora elektronických forem výuky v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit na SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín podmínky pro moderní elektronické způsoby výuky s využitím informačních a komunikačních technologií a e-learningu ve všeobecně vzdělávacích i odborných předmětech a zvýšit tak uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce v rámci EU. Projekt předpokládádal vytvoření elektronických výukových materiálů celkem v 7 modulech a jejich zavedení do výuky ve všech vyučovaných oborech. Do práce na projektu se zapojilo 29 pedagogických pracovníků školy,  kteří vytvářeli obsahovou stránku a elektronickou podobu výukových materiálů.

Projekt sledoval cíl umožnit využití efektivních a žáky motivujících elektronických forem výuky i v předmětech, které přímo nesouvisejí s výukou informačních a komunikačních technologií.  Pro splnění hlavních cílů projektu byli pedagogičtí pracovníci školy vybaveni notebooky, kabinety multifunkčními zařízeními a učebny audiovizuální, počítačovou a komunikační technikou a potřebným softwarem v počtech a kvalitě odpovídajících potřebám téměř 500 žáků a více než 40 pedagogických pracovníků, kteří výsledné produkty projektu dlouhodobě využívají.

V rámci projektu bylo vytvořeno celkem 370 výukových prezentací ve více než 40 vyučovacích předmětech. Vytvořené prezentace obsahují 20 600 výukových obrazovek. V rámci zavedení prezentací do výuky bylo podpořeno v 7 modulech projektu již celkem  2991 žáků školy, což je počet, který více než dvojnásobně překročil původní očekávání při vytváření projektu.

Projekt je realizací Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji a má dlouhodobé využití, neboť vzniklé materiály jsou otevřené a umožňují rychlou reakci na změny obsahu výuky v jednotlivých modulech a předmětech.

Jak pro skupinu žáků, kteří budou po absolvování SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín pokračovat v dalším studiu, tak pro skupinu, která se přímo zapojí do pracovního procesu, je  realizace projektu přínosem vzhledem ke zvýšené efektivitě výuky, tím k očekávanému nárůstu kvality klíčových dovedností a znalostí na výstupu jejich středoškolského studia, a v důsledku toho k  výsledné vyšší uplatnitelnosti jak při přijímacím řízení na další školy, tak na trhu práce v rámci EU. Tomu napomáhá i zvýšený důraz na modernizaci výuky cizích jazyků. Pro cílovou skupinu učitelů byla realizace projektu přínosem tím, že jim přinesla nové dovednosti při tvorbě elektronických výukových materiálů a jejich následném zavádění do výuky za využití audiovizuální techniky.

Realizace projektu byla zahájena 1.1. 2009 a byla ukončena 31.12. 2011. Výsledky tohoto projektu  budou udržitelné po řadu dalších let.