Nabízené obory pro školní rok 2018/19


Čtyřleté studijní obory zakončené  maturitní zkouškou   

18-20-M/01 Informační technologie

Specializace: Počítačová grafika a multimédia, Síťový specialista.

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Specializace: Komunikační technika, Počítače a řídící systémy

63-41-M/01 Bankovnictví a pojišťovnictví

63-41-M/01 Ekonomika ve státní správě

63-41-M/01 Cestovní ruch a rekreologie

37-42-M/01 Peněžní a logistické službyTříletý studijní obor zakončený získáním výučního listu

26-51-H/01 Elektrikář - ŠVP - Provozní elektrikářJednoleté studium pro absoloventy středních odborných škol a gymnázií

26-51-H/01 Elektrikář 

Jednoletý studijní obor  zakončený získáním výučního listu pro absoloventy středních odborných škol a gymnázií, kteří se chtějí rozšířit vzdělání, získat
výuční list a tím i elektrotechnickou kvalifikaci. Žáci po dobu studia tohoto oboru mají status žáka střední školy.
Charakteristika maturitních oborů


 18-20-M/01 Informační technologie  

Specializace: Počítačová grafika a multimédia
Čtyřletý studijní obor, připravující studenty pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti počítačové grafiky, multimédií, sazby dokumentů, výtvarné přípravy. V rámci společného odborného základu tohoto oboru studenti získají znalosti z oblasti počítačového hardwaru a softwaru, technických prostředků přenosu dat, tvorby aplikací a webových stránek. Absolvent oboru se může uplatnit především v oblasti počítačové grafiky jako počítačový grafik, odborník na grafický software a tvůrce multimédií nebo webových stránek,  případně jako technik IT, pracovník uživatelské podpory, správce aplikací, správce operačních systémů, obchodník s prostředky IT aj. V průběhu studia absolvují studenti souvislou praxi na reálných pracovištích.

Specializace:
Síťový specialista
Čtyřletý studijní obor, připravující studenty pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti informačních technologií se zaměřením na výstavbu, údržbu a správu počítačových sítí. Při studiu získají žáci potřebné technické znalosti a dovednosti z oblasti počítačového hardwaru a softwaru, počítačových sítí, technických prostředků přenosu dat a počítačové grafiky. Absolvent oboru se může uplatnit především jako správce sítí, případně jako technik IT, pracovník uživatelské podpory, správce aplikací, správce operačních systémů, obchodník s pro-středky IT aj. V průběhu studia absolvují studenti souvislou praxi na reálných pracovištích.

učební plán


  26-41-L/01 Mechanik  elektrotechnik  

Široce koncipovaný elektrotechnický studijní obor se specializací od třetího ročníku. Ve všech zaměřeních je zařazena výuka výpočetní techniky a práce s programovým vybavením, základů elektrotechniky, elektroniky, elektrických měření, technické dokumentace, materiálů a technologie a číslicové techniky. Absolvent ovládá jeden cizí jazyk z výběru angličtina - němčina, učivo středoškolské matematiky, jež umí aplikovat v odborné složce vzdělání, a základy ekonomiky. Po skončení 2. ročníku studia si žák volí specializační zaměření (toto zaměření je dáno výběrovým předmětem ve studiu 3. a 4. ročníku):

Specializace: Komunikační technika
Ve specializaci Komunikační technika se žáci naučí pracovat se zařízeními pro přenos a zpracování informací, a to formou přenosu hlasu nebo textových a obrazových dokumentů po pevných linkách, optických kabelech, bezdrátově i prostřednictvím sítě Internet. Absolvent se může uplatnit především jako odborník na instalaci a správu komunikačních zařízení, případně jako prodejce a servisní technik výpočetní techniky, číslicových automatů nebo komunikačních zařízení. Žáci mají možno st získat certifikát o elektrotechnické způsobilosti podle vyhlášky 50/1978Sb _ §5 a certifikát pro práci se zabezpečovací technikou firmy „JABLOTRON “.

Specializace: Počítače a řídící technika:
Ve specializaci Počítače a řídící technika se žáci naučí pracovat s jednočipovými mikropočítači a jejich využitím jako řídící jednotky. Součástí výuky je programování v jazycích Delphi a C pro mikrořadič. Absolvent se může uplatnit především jako odborníkv oblasti počítačové řízené techniky, případně jako prodejce a servisní technik výpočetní techniky, číslicových automatů nebo komunikačních zařízení. Žáci mají možnost získat certifikát o elektrotechnické způsobilosti podle vyhlášky 50/1978Sb _ §5.

učební plán
37-42-M/01 Peněžní a logistické služby 

Čtyřletý studijní obor určený pro chlapce i dívky, který poskytuje vzdělání v oblasti finančnictví, logistiky, pojišťovnictví, účetnictví, administrativy a správy, poštovnictví, obchodu, ekonomiky a managementu tak, aby absolvent zvládl provoz a jeho řízení na pracovištích peněžních ústavů, České pošty, logistických firem a dalších institucí. Absolvent ovládá dva cizí jazyky, středoškolskou matematiku, práci s počítačem, základy obchodní korespondence, cizí měny a orientuje se ve světovém i domácím zeměpise. Součástí výuky je také souvislá praxe na reálných pracovištích. Absolventi se uplatní v obchodně podnikatelských funkcích ve výrobních podnicích, v tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, na poštách, v logistice, ve státní a veřejné správě.

učební plán


63-41-M/01 Bankovnictví a pojišťovnictví

Čtyřletý studijní obor určený pro chlapce i dívky, který poskytuje vzdělání v oblasti finančnictví, pojišťovnictví, účetnictví, administrativy a správy, obchodu, ekonomiky a managementu tak, aby absolvent zvládl provoz na pracovištích peněžních ústavů a dalších institucí. Absolvent ovládá dva cizí jazyky, středoškolskou matematiku, práci s počítačem, základy obchodní korespondence, cizí měny a orientuje se ve světovém i domácím zeměpise. Součástí výuky je také souvislá praxe na reálných pracovištích. Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění v oblasti provozních činností ve finančnictví a v různých ekonomicko-administrativních profesích ve všech sférách národního hospodářství.

učební plán


63-41-M/01 Ekonomika ve státní správě

Čtyřletý studijní obor určený pro chlapce i dívky, který poskytuje vzdělání v oblasti státní správy. Obor umožňuje studentovi pochopit širší souvislosti fungování státu a společnosti. Studenti získají rozhled především ve využívání informačních systémů a technologií pro veřejnou správu a v práci s internetem přesně tak, jak si to žádá doba. K oboru patří i znalost dvou cizích jazyků z výběru angličtina, němčina, ruština a španělština. Absolventi  oboru najdou uplatnění v různých institucích státní správy jako jsou katastrální úřady, úřady práce či finanční úřady. Absolventi jsou připraveni i na práci samostatného referenta na různých úrovních městských či obecních samospráv.

učební plán


63-41-M/01 Cestovní ruch a rekreologie

Čtyřletý studijní obor určený pro chlapce i dívky, který poskytuje vzdělání v oblasti cestovního ruchu a rekreologie. Je zaměřen především na ekonomiku a účetnictví cestovních kanceláří a hotelového provozu, marketing a management cestovního ruchu, služby a logistiku v cestovním ruchu, geografii, průvodcovství a na služby z oblasti rekreologie. Součástí výuky je také předmět Cestovní ruch v praxi. V rámcí všeobecného základu je v učebním plánu zařazena výuka dvou cizích jazyků z výběru angličtina, němčina, ruština, španělština. Dále se výuka soustředí na kulturu osobního projevu a dějiny kultury a umění. Absolventi tohoto oboru získají předpoklady k dalšímu vysokoškolskému studiu v oblasti cestovního ruchu a rekreologie či k práci v cestovní kanceláři, ať při jejím řízení nebo jako delegáti či průvodci. Uplatní se také v hotelovém provozu při práci v recepcích nebo při volnočasových aktivitách klientů.

učební plán


 


Charakteristika učebního oboru


 26-51-H/01 Elektrikář   ŠVP - Provozní eletrikář 

Široce zaměřený tříletý učební obor, připravující žáky na činnosti provozního elektrikáře. Studium je zaměřeno na práce spojené s výrobou, montáží a opravami elektrických zařízení slaboproudé a silnoproudé techniky. Součástí oboru je i výuka práce s počítačem. Absolvent se uplatní v elektrotechnických profesích zaměřených na výrobu, montáž a opravy elektrických strojů, přístrojů a zařízení, na opravy slaboproudých nebo silnoproudých elektrických zařízení, výrobu rozvaděčů a provádění elektrických instalací, dále jako pracovníci obsluhy, údržby a servisu.
Absolvent zná základní technické materiály a elektrotechnické součásti a umí s nimi pracovat. Zná vlastnosti elektrických rozvodů a instalací, umí zapojit nejrůznější spotřebiče. Ovládá používání nejnovějších měřících zařízení. Umí opravovat a udržovat různé přístroje a zařízení. Ovládá základy jednoho světového jazyka z výběru angličtina - němčina. Umí pracovat s výpočetní technikou a základním programovým vybavením. Na konci třetího ročníku mají žáci možnost vykonat zkoušky z vyhlášky č. 50/78 sb.
učební plán

Široce koncipovaný elektrotechnický studijní obor se specializací od třetího ročníku. Ve všech zaměřeních je zařazena výuka výpočetní techniky a práce s programovým vybavením, základů elektrotechniky, elektroniky, elektrických měření, technické dokumentace, materiálů a technologie a číslicové techniky. Absolvent ovládá jeden cizí jazyk z výběru angličtina - němčina, učivo středoškolské matematiky, jež umí aplikovat v odborné složce vzdělání, a základy ekonomiky. Po skončení 2. ročníku studia si žák volí specializační zaměření (toto zaměření je dáno výběrovým předmětem ve studiu 3. a 4. ročníku):

Specializace: Komunikační technika

Ve specializaci Komunikační technika se žáci naučí pracovat se zařízeními pro přenos a zpracování informací, a to formou přenosu hlasu nebo textových a obrazových dokumentů po pevných linkách, optických kabelech, bezdrátově i prostřednictvím sítě Internet. Absolvent se může uplatnit především jako odborník na instalaci a správu komunikačních zařízení, případně jako prodejce a servisní technik výpočetní techniky, číslicových automatů nebo komunikačních zařízení. Žáci mají možno st získat certifikát o elektrotechnické způsobilosti podle vyhlášky 50/1978Sb _ §5 a certifikát pro práci se zabezpečovací technikou firmy „JABLOTRON “.

Specializace: Počítače a řídící technika
Ve specializaci Počítače a  řídící technika se žáci naučí pracovat s jednočipovými mikropočítači a jejich využitím jako řídící jednotky. Součástí výuky je programování v jazycích Delphi a C pro mikrořadič. Absolvent se může uplatnit především jako odborníkv oblasti počítačové řízené techniky, případně jako prodejce a servisní technik výpočetní techniky, číslicových automatů nebo komunikačních zařízení. Žáci mají možnost získat certifikát o elektrotechnické způsobilosti podle vyhlášky 50/1978Sb _ §5.