Ředitel školy vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení v oborech Cestovní ruch a rekreologie a Mechanik elektrotechnik.

Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro  školní rok 2015/2016.
Uchazeči o studium maturitních oborů nebudou konat přijímací zkoušky a budou přijati do celkového počtu přijímaných žáků v jednotlivých oborech podle výsledků studia na základní škole.
Na základě výsledků studia ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9.ročníku na základní škole vznikne pořadí uchazečů, podle něhož budou přijímáni do celkového počtu volných míst v oboru Mechanik elektronik a  Cestovní ruch a rekreologie. Průměrný prospěch v obou pololetích bude obodován podle stupnice, kde prospěch 1,00=140 bodů a prospěch 2,40=0 bodů (horší prospěch bude obodován zápornými body.) Od součtu bodů za obě pololetí bude odečteno 5 bodů za každou čtyřku a 20 bodů za každou pětku z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika. K tomuto bodovému hodnocení budou připočteny body získané při pilotním ověřování přijímacího řízení a případně v testu na dnech otevřených dveří. Ke studiu nebudou přijati uchazeči, kteří dosáhnou v celkovém součtu bodů zápornou hodnotu. Druhé kolo je průběžné do naplnění kapacity jednotlivých oborů.